Statut

ROZDZIAŁ 1

Nazwa, teren działania i charakter prawny.

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Lekarzy Medycyny Zintegrowanej. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej – TLMZ.

§2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Rzeszów.

§4

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom. Członkowie władz statutowych a w szczególności członkowie Zarządu Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie, bez wynagrodzenia.

§5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

§6

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na działalności społecznej swoich członków.
 2. Stowarzyszenie może również zatrudniać osoby do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 2

Cele Stowarzyszenia i sposoby działania.

§7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638);
 2. Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy,
 3. Opracowanie standardów postępowania medycznego,
 4. Dbanie o wizerunek i bezpieczeństwo Lekarzy Medycyny Zintegrowanej (LMZ),
 5. Propagowanie idei Medycyny Zintegrowanej (MZ),
 6. Propagowanie profilaktyki prozdrowotnej,
 7. Ochrona prawna Lekarza MZ,
 8. Inicjowanie i wspieranie badań naukowych,
 9. Budowa bazy przypadków klinicznych,
 10. Propagowanie i rozwijanie zasad MZ,
 11. Tworzenie bazy danych LMZ,
 12. Reprezentowanie interesów lekarzy a w szczególności w postępowaniach sądowych dyscyplinarnych i legislacyjnych.
 13. Budowanie świadomości zdrowotnej pacjentów.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpraca z Instytutami Naukowo – Badawczymi i Uczelniami Wyższymi
 2. Szkolenia w formie:
  1. Kursy
  2. Webinaria
  3. Konferencje
  4. Forum dyskusyjne
 3. Wydawanie biuletynu,
 4. Wymiana doświadczeń oraz dzielenie się wiedzą
 5. Wspieranie członków Stowarzyszenia w zdobywaniu tytułów i uprawnień naukowych
 6. Naukowe opracowywanie i publikacja przypadków kazuistycznych (powodzeń i powikłań / niepowodzeń terapeutycznych),

ROZDZIAŁ 3

Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. a) członków zwyczajnych,
 2. b) członków wspierających,
 3. c) członków honorowych.

§10

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być lekarze oraz lekarze dentyści, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.
 2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§11

 1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizycznie i osoby prawne propagujące cele statutowe Stowarzyszenia.
 2. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną lub elektroniczną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
 3. a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
 4. b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
 5. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.
 6. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania informacji o decyzji Zarządu.

§12

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
 2. a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,
 3. b) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
 4. c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
 5. d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 6. Bierne prawo wyborcze do organów stowarzyszenia oraz na delegata na Walne Zebranie przysługuje członkowi Stowarzyszenia, który w dniu wyborów: (1) legitymuje się co najmniej rocznym członkostwem w Stowarzyszeniu oraz (2) nie zalega w opłatach z tytułu składek członkowskich. Nie dotyczy to pierwszych władz Stowarzyszenia.
 7. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
 8. a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 9. b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
 10. c) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
 11. d) regularnie opłacać składki członkowskie.

§13

 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
 2. a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
 3. b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
 4. c) utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną,
 5. d) wykluczenie
 6. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
 7. a) zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 8. b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
 9. c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
 10. d) działania na szkodę Stowarzyszenia.
 11. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 12. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) – c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
 13. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 11 ust. 2 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
 3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 13.

§15

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
 2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
 3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 13 ust. 2

§16

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ 4

Władze

§17

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,

§18

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej i Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.

§18

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz może być uzupełniany poprzez dokooptowanie dokonane uchwałą danego organu.
 2. Liczba członków powołanych przez dokooptowanie nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków organu.

ROZDZIAŁ 5

Walne Zebranie Członków

§20

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni lub delegaci,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający.

§21

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz oraz ewentualnie członkowie.
 4. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

1) Zarząd,

2) Komisja Rewizyjna,

3) połowa liczby członków Stowarzyszenia.

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków wysyłając zaproszenia listami poleconymi lub pocztą elektroniczną lub ogłaszając na stronie internetowej Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności: w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.
 3. Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym.
 4. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób Zarząd może podjąć uchwałę w sprawie ordynacji wyborczej ustalającej zasady wyboru delegatów na Walne Zebranie. Czas trwania kadencji delegatów wynosi pięć lat.

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) udzielanie absolutorium członkom władz Stowarzyszenia,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

Zarząd

§23

 1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd liczy od trzech do dziesięciu członków w tym prezesa, wiceprezesów i członków.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.

§24

Do zakresu działania Zarządu należy:

 • realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 • uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu,
 • uchwalanie ordynacji wyborczej określającej zasady wyboru delegatów na Walne Zebranie,
 • ustalanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenie i określania zakresu działań komisji, rad itp,
 • wykonywanie pozostałych kompetencji i inicjatyw zgodnych ze statutem a nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad całokształtem jego działalności.
 2. Komisja Rewizyjna liczy od trzech do pięciu członków.

§26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 • prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 • zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 • składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium członkom Zarządu,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

§27

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§28

W przypadku wystąpienia Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

ROZDZIAŁ 5

Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§29

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
 3. a) składek członkowskich,
 4. b) dotacji,
 5. d) darowizn,
 6. e) zapisów i spadków,
 7. f) dochodów z własnej działalności,
 8. g) dochodów z majątku,
 9. h) odpisów podatkowych.
 10. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku.
 11. Wysokość składek ustala Zarząd. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 12. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 13. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
 14. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
  1. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
  2. wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,
  3. zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawami o wartości wyższej niż 50.000 zł.

§30

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.
 2. Stowarzyszenie może powoływać inne osoby prawne a w szczególności podmioty gospodarcze.

§31

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu w tym prezes lub wiceprezes, działających łącznie.

§32

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz osoby im bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ 6

Postanowienia końcowe

§33

Zmiana statutu Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia przyjętej większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym.

§34

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadłej większością 2/3 głosów obecnych na sali.
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.