I WALNE ZGROMADZENIE TOWARZYSTWA LEKARZY MEDYCYNY ZINTEGROWANEJ

23 Czerwca 2018
W I terminie o godz. 11.00
W II terminie o godz. 11:30

Miejsce obrad:
Hotel Kongresowy Centrum Biznesu, Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce,
Pan Artur Kurek, dyrektor,
artur.kurek@kongresowy.pl,
tel. 502 746 498


Proponowany porządek obrad:

11.00-12.00
Otwarcie zebrania – powitanie zaproszonych gości i członków TLMZ
Przyjęcie proponowanego porządku obrad
Wybór komisji skrutacyjnej

12.00-13.00
Wybór przewodniczącego i v-ce przewodniczącego zebrania
Wybór protokolanta
Wybór komisji wniosków i uchwał
Przyjęcie regulaminu obrad
Stwierdzenie ważności zebrania

13.00-14.00
Sprawozdania prezesa i komisji oraz udzielenie absolutorium zarządowi przez
komisję rewizyjną

14.00-15.00
Dyskusja nad sprawozdaniami komisji
Sprawy różne
Głosowanie uchwał i wniosków

15.00-16.00
Przerwa obiadowa

16.00-18.00
Wolne wnioski

Zamknięcie zebrania


UWAGA – Udział w zebraniu proszę potwierdzić telefonicznie lub drogą elektroniczną do 31.05.2018r.Materiały na I walne zebranie TLMZ

– Protokół z ostatniego zebrania zarządu TLMZ
– Uchwały zarządu
– Sprawozdania komisji i propozycje regulaminów działalności komisji
– Statuty TLMZ
– Lista obecności
– Środki pieniężne na opłacenie sali obrad
– Legitymacjedla członków honorowych TLMZ